Potvrzení za r. 2020 o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte
v Mateřské škole Hellichova vyzvedněte ve třídě. (školné)
Novelou zákona číslo 586/1992, o dani z příjmu, (§35baodst. 1 písm.g)
může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit slevu
za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle §123 školského zákona).