Přijímání dětí

Zápis na šk.r. 2018/2019 bude první týden v květnu.
2.5. a 3.5. od 14.30 do 17.30
Den otevřených dveří v době zápisu
V uvedené dny si zákonní zástupci nebo pověřená osoba zákonným zástupcem vyzvednou
Žádost o přijetí do mateřské školy
Vyplněná žádost potvrzená dětským lékařem se odevzdává 10.5. od 14.00 do 17.30
K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte , občanský průkaz zákonných zástupců k prokázaní trvalého bydliště
v Praze 1
Cizinci předkládají cestovní pas dítěte k doložení dlouhodobého trvalého pobytu dítě v Praze 1
V případě zastupování zákonného zástupce dítěte, musíte mít vystavenou plnou moc zákonným zástupcem dítěte.
Osobní údaje podléhají ochraně podle platné legislativy ČR
Doporučení :
Chcete-li mít 100% přijaté dítě do mateřské školy, odevzdejte Žádost o přijetí do mateřské školy v blízkosti trvalého bydliště

Od 1.9. povinné předškolní vzdělávání – § 34a školského zákona – povinnost se vztahuje pro 5.leté děti od následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky – povinnost se vtahuje pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů – zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu , pokud ještě nedochází do mateřské školy
1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ
– pravidelná denní docházka
– v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné
– podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
– přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání
– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2018 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání
– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2018 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato
– obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání (formulář k vyzvednutí ve škole)
– ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
– povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
– termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinná předškolní docházka), s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
2. Děti, které dovrší k 31.8. věku 3.let a více – přednostní přijetí  s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
3. Děti, které dovrší k 31.12. věku 3.let – s upřednostněním starších dětí podle data narození,s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
4. Ostatní děti podle věku s upřednostněním starších dětí podle data narození do výše volné kapacity
5. Dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné
6. Sourozenec ve školce.

Stručné shrnutí přijetí do mateřské školy:
1. Trvalé bydliště v Praze 1
2. Věk dítěte – děti jsou seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší.
3. Přijímá se počet dětí do volné kapacity školy.
Doplňující podmínka:
1. Trvalé bydliště Praha 1, Malá Strana, Hradčany
2. Sourozenec ve škole
Při nástupu do mateřské školky by Vaše dítě mělo mít základní
hygienické návyky, poznat si své věci, obléknout se, používat
kapesník, samostatně jíst lžící, starší děti příborem.